Анкета для опитування роботодавців
Обговорення освітніх програм
Обговорення освітніх програм 
Анкети для ОС Доктор філософії

Формування м'яких навичок "soft skills"

Підтримка здобувачів освіти

Академічна доброчесність

Контрольні заходи

Анкети для ОС Бакалавр, ОС Магістр

Відкритість і прозорість програми

Протидія корупції

Навчання за освітньою програмою

Участь здобувачів освіти у системі якості

Студентоцентризм і академічна свобода

Контрольні заходи

Академічна доброчесність

Підтримка здобувачів освіти

Формування м'яких навичок "soft skills"
РЕЗУЛЬТАТ ОПИТУВАНЬ 

УВАГА

Науковці ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» проводять  дослідження щодо трансформації сучасних форм та методів навчання у  вищій школі. На виконання поставлених завдань передбачено опитування  науково-педагогічних і педагогічних працівників. 

Просимо сприяти проведенню дослідження та розповсюдити анкету  щодо стану професійної готовності науково-педагогічних працівників  впроваджувати сучасні форми та методи навчання серед викладацького  колективу та розмістити відповідне посилання на електронних ресурсах  Вашого ЗВО.

Участь в опитуванні є добровільною та анонімною.

Анкету можна заповнити до 15.07.2021 р. за посиланням.Метою системи внутрішнього забезпечення якості освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка є забезпечення якості вищої освіти з урахуванням міжнародних стандартів якості освіти, формування в академічному середовищі культури якості як основи конкурентоспроможності Університету та його випускників.

Внутрішня система забезпечення якості освіти в Університеті  регламентується Положенням про внутрішню систему якості освіти (рішення вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка від 10.10.2018, протокол №3, наказ №362 від 01.11.2018) та охоплює: додержання під час провадження освітньої діяльності чинних нормативних документів з питань якості освіти; визначення процедур контролю якості освіти; здійснення моніторингу ресурсів забезпечення освітнього процесу Університету; аналіз і корегування стану внутрішнього менеджменту з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом; моніторинг забезпечення публічності та прозорості інформації про ступені вищої освіти, за якими провадиться освітня діяльність університету, освітні програми, кваліфікації, курси підвищення кваліфікації тощо;  систематичне оцінювання здобувачів вищої освіти, професорсько-викладацького складу, навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності; розробку рекомендацій з метою корегування освітнього процесу, планування подальшої діяльності щодо підвищення якості освіти; об’єктивний розподіл між структурними підрозділами Університету сфер відповідальності за функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності.

Систему внутрішнього забезпечення якості освіти Університету розроблено на основі принципів якості освіти, визначених у Стандартах та рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area)» (ESG), зокрема:

– заклади вищої освіти несуть первинну відповідальність за якість свого викладання та її забезпечення;

– забезпечення якості відповідає різноманітності систем вищої освіти, закладів вищої освіти, освітніх програм і студентів;

– забезпечення якості враховує потреби та очікування студентів, усіх інших стейкхолдерів та суспільства.

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності містить: аналіз результативності науково-дослідної роботи в закладі вищої освіти та використання її здобутків в освітньому процесі; використання локальної системи управління якістю та стандартів закладу вищої освіти; схему функціонування внутрішньої системи забезпечення якості та розподіл відповідальності між структурними підрозділами та посадовими особами; результативність системи забезпечення якості, її моніторинг та вдосконалення.